Podnikanie v MaďarskuZahraničný občan môže začať podnikať v Maďarsku formou osobného podnikania, individuálnej firmy alebo sebazamestnávania za podmienok platných pre občanov Maďarska, pričom sa na neho vzťahujú aj všetky ostatné požiadavky, ktoré sú povinné pre vykonávanie príslušných činností. Individuálni podnikatelia môžu vykonávať svoju činnosť na základe žiadosti o živnostenskú licenciu a jej pridelenia, ktorú vydáva Živnostenský úrad patriaci pod príslušný úrad primátora.

Živnostníci môžu byť na vlastnú žiadosť registrovaní ako podnikatelia - takéto individuálne firmy nie sú považované za právnické osoby. Predložením žiadosti o registráciu alebo licenie individuálneho podnikateľa je splnená podmienka registrácie pre DPH.


Právnické osoby

Akciová spoločnosť - musí mať tridsať percent svojho kapitálu zaplatených v hotovosti s
minimálnym kapitálom desať alebo dvadsať miliónov forintov.
Spoločnosť s ručením obmedzeným – je s minimálnym kapitálom pol milióna forintov, ktorý
musí byť splatený aspoň vo výške 50 %. Ak základný kapitál prevýši 50 miliónov forintov alebo počet
zamestnancov na plný úväzok prevýši 500, spoločnosť musí mať dozornú radu. Počet spoločníkov je
bez obmedzení.

Pri podnikaní sa vyžaduje

Povolenie na založenie firmy, obchodné povolenie, registrácia obchodného mena, zápis do registra spol. s. r. o., zavedenie označenia firmy, registrácia platcu DPH, stavebné povolenie, zdravotné a hygienické povolenie, lekárske vysvedčenie.

Podmienky podnikania formou živnosti

Pri nepretržitom pobyte na území Maďarska, ktoré trvá viac ako 90 dní treba požiadať o registráciu na samosprávnom orgáne (Registračný úrad) príslušnom podľa miesta pobytu.
Pre trvalý pobyt je potrebné požiadať osobne o povolenie k pobytu a vystavenie pobytového preukazu na
Úrade pre prisťahovalectvo a štátne občianstvo Ministerstva vnútra Maďarskej republiky. K žiadosti o
pobyt za účelom podnikania je potrebné predložiť výpis z obchodného registra. Zákonná lehota pre
vystavenie povolenia a vydanie pobytového preukazu je 30 dní.

K žiadosti o živnosť je potrebné priložiť:

- vyhlásenie o neexistencii prekážok, pre ktoré by žiadateľ nemohol vykonávať deklarovanú činnosť
- vyhlásenie, že žiadateľ nemá žiadne daňové, či iné záväzky,
- potvrdenie od úradov o trestnej bezúhonnosti,
- doklad o kvalifikácii požadovanej zákonom (ak činnosť žiadateľa vyžaduje kvalifikáciu),
- prehlásenie obsahujúce údaje požadované k vydaniu IČO a DIČ.

Predložením žiadosti o registráciu a zaslaním žiadosti o vydanie živnostenskej licencie podnikateľ zároveň splnil aj požiadavky registrácie na daňových úradoch (daňový a finančný kontrolný úrad) ako aj v Ústrednom štatistickom úrade. Registračný úrad alebo komora oznámia podnikateľovi a živnostníkovi DIČ, číslo účtu sociálneho zabezpečenia a jeho IČO. Ak zákony vyžadujú iné úradné povolenia na výkon činnosti, podnikateľ môže začať svoju činnosť až po ich získaní.

Stiahnuť manuálPovinnosti sociálneho zabezpečenia

Nadobudnutím živnostenskej licencie je fyzická osoba automaticky zapísaná do registra
sociálneho zabezpečenia.
Fyzická osoba platí príspevok do sociálneho zabezpečenia do výšky 33%
príjmu (22% je príspevok na dôchodok, 11% príspevok na zdravotné poistenie) a penzijný príspevok
(8% ak nie je členom súkromného penzijného fondu, 2% ak je členom). Výška dávok zdravotného
poistenia, ktoré platí fyzická osoba – 3%

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top