Dôchodky - Potvrdenie o žitíDôchodky sa v súlade s § 116 ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov vyplácajú do štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a do Švajčiarskej
konfederácie vopred v pravidelných mesačných lehotách. Aby sme mohli zabezpečiť plynulú výplatu
Vášho dôchodku, žiadame Vás o preukázanie Vášho žitia.


Potvrdenie o žití vyplňte, podpíšte a pravosť Vášho podpisu dajte úradne overiť notárom
alebo zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta Vášho bydliska. Riadne
vyplnené a overené potvrdenie vráťte v lehote do 30 dní od jeho doručenia na doleuvedenú adresu
Sociálnej poisťovne.

A 461/2003 törvénytári számú társadalombiztosításról szóló törvény 116 §-a 2. és 3.
bekezdésének a későbbi előírásokkal módosított szövege szerint a nyugdíjak kifizetése az Európai
Gazdasági Térség országaiba és a Svájci Államszövetségbe rendszeres határidőben havonta előre
történik. Annak érdekében, hogy nyugdíja folyamatos kifizetését biztosítani tudjuk, kérjük, igazolja
életbenlétét.
Az életbenléti igazolást töltse ki, írja alá és aláírása eredetiségét közjegyző vagy a lakhelye
szerint illetékes társadalombiztosítási intézmény alkalmazottja által, hivatalosan hitelesítesse. A
rendesen kitöltött és hitelesített igazolást a következő naptári a kézbesítésétől számított 30 napon
belül a társadalombiztosító - Sociálna poisťovňa alábbi címére küldje vissza.

Stiahnuť


Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top