zahraničná adresa

 • Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  ko si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  Čo robiť, ak chcete mať zapísanú vašu maďarskú adresu v našom OP

  Najprv si treba položiť otázku prečo - môžeme mať niekoľko dôvodov

 • Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

  Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

  Nižšie uvedené platí iba vtedy, keď má dôchodca bydlisko iba v Maďarsku, alebo si necháva zasielať slovenský dôchodok na účet v maďarskej banke.

  Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

  Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

 • LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁN

  Lakcímkártya

  Vydávajúca krajina: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG • Kategória dokladu: H - doklad o pobyte • Typ dokladu: O - bežný doklad • Číslo verzie dokladu: 10001 • Prvýkrát vydaný dňa: 01/03/2012 • Platný: áno

  Právny status / hlavný účel:

  Doklad potvrdzujúci totožnosť vydávaný štátnym príslušníkom alebo cudzím štátnym príslušníkom oprávnene sa zdržiavajúcim v krajine: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG •

  Oficiálny preukaz, ktorým sa osvedčuje adresa a totožnosť osoby, predkladá sa s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.

  Karta oprávňuje založiť si firmu, živnosť, vybaviť si vodičský preukaz v Maďarsku (výmena ak stratí platnosť Slovenský vodičský preukaz), prepis auta na maďarské ŠPZ, a podobne...

  Občan s pobytom v Maďarsku predkladá toto potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom, táto adresa sa následne zapíše do slovenského občianskeho preukazu.

Reklama

Reklama

Back to top