Trvalý pobyt

 • Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  ko si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  Čo robiť, ak chcete mať zapísanú vašu maďarskú adresu v našom OP

  Najprv si treba položiť otázku prečo - môžeme mať niekoľko dôvodov

 • Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

  Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

  Čo potrebujete k bezproblémovému vybaveniu karty?

  • Najprv sa treba zaregistrovať na stránke ENTER HUNGARY
  • Správne vyplniť elektronickú žiadosť na tejto stránke
  • List vlastníctva k nehnuteľnosti - odfotiť a previesť do formátu pdf, *ak nemáte, treba objednať na stránke www.tulajdonilap.eu
  • Občiansky preukaz (v prípade dieťaťa jeho cestovný pas) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • EÚ kartu poistenca (aj v prípade dieťaťa) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • Potvrdenie o príjme (výpis z BÚ za posledné tri po sebe idúce mesiace, s vyznačením príjmu v každom mesiaci. Príklad: Keď podávam žiadosť v novembri je potrebné doložiť výpisy z účtu za august, september a október).
  • 1000 HUF poplatok (platba priamo cez stránku ENTER HUNGARY
  • Ak nie ste majiteľ bytu (ste v podnájme, prenájme) treba mať a doložiť potvrdenie "Befogadó nyilatkozat" vo formáte pdf
  • Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

   Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

   Nižšie uvedené platí iba vtedy, keď má dôchodca bydlisko iba v Maďarsku, alebo si necháva zasielať slovenský dôchodok na účet v maďarskej banke.

   Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

   Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

  • Ekonomicky neaktívni našinci v Maďarsku

   Ekonomicky neaktívni našinci v Maďarsku

   Ako občan EÚ máte právo vycestovať na 3 mesiace do ktorejkoľvek krajiny EÚ, ak máte platný preukaz totožnosti alebo pas. Ak sa chcete usadiť v inej krajine EÚ, ale nehodláte tam začať pracovať alebo sa vzdelávať, musíte preukázať, že máte:

  • LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁN

   Lakcímkártya

   Vydávajúca krajina: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG • Kategória dokladu: H - doklad o pobyte • Typ dokladu: O - bežný doklad • Číslo verzie dokladu: 10001 • Prvýkrát vydaný dňa: 01/03/2012 • Platný: áno

   Právny status / hlavný účel:

   Doklad potvrdzujúci totožnosť vydávaný štátnym príslušníkom alebo cudzím štátnym príslušníkom oprávnene sa zdržiavajúcim v krajine: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG •

   Oficiálny preukaz, ktorým sa osvedčuje adresa a totožnosť osoby, predkladá sa s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.

   Karta oprávňuje založiť si firmu, živnosť, vybaviť si vodičský preukaz v Maďarsku (výmena ak stratí platnosť Slovenský vodičský preukaz), prepis auta na maďarské ŠPZ, a podobne...

   Občan s pobytom v Maďarsku predkladá toto potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom, táto adresa sa následne zapíše do slovenského občianskeho preukazu.

  • Získanie práva trvalého pobytu

   Získanie práva trvalého pobytu

   Ak ako slovenský občan v EÚ legálne žijete v Maďarsku aspoň 5 rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získate právo trvalého pobytu. Po splnení tejto podmienky môžete požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte. Tento doklad potvrdzuje vaše právo trvalo sa zdržiavať v krajine, v ktorej žijete, bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky.

Reklama

Reklama

Back to top