maďarsko

 • "Podnikajme v Maďarsku" zakladáme s.r.o. - k.f.t.

  "Podnikajme v Maďarsku" zakladáme s.r.o. - k.f.t.

  Bývate v Maďarsku, alebo plánujete svoje podnikanie posunúť do Maďarska? Potrebujete legalizovať podnikanie v Maďarsku?
  Pre založenie firmy môžete využiť firmu na Slovensku, alebo využiť služby ľudí ktorý sa zaoberajú touto problematikou priamo tu. (Kontakt na konci článku)

  Podnikateľské prostredie Maďarskej republiky v súčasnosti láka nielen výhodnými daňovými sadzbami, ale aj rýchlym a nenáročným procesom založenia. Na založenie s.r.o. ( k.f.t.) vám v Maďarsku stačí zvoliť predmet podnikania, obchodné meno a sídlo spoločnosti.

 • Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  ko si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  Čo robiť, ak chcete mať zapísanú vašu maďarskú adresu v našom OP

  Najprv si treba položiť otázku prečo - môžeme mať niekoľko dôvodov

 • Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

  Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

  Čo potrebujete k bezproblémovému vybaveniu karty?

  • Najprv sa treba zaregistrovať na stránke ENTER HUNGARY
  • Správne vyplniť elektronickú žiadosť na tejto stránke
  • List vlastníctva k nehnuteľnosti - odfotiť a previesť do formátu pdf, *ak nemáte, treba objednať na stránke www.tulajdonilap.eu
  • Občiansky preukaz (v prípade dieťaťa jeho cestovný pas) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • EÚ kartu poistenca (aj v prípade dieťaťa) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • Potvrdenie o príjme (výpis z BÚ za posledné tri po sebe idúce mesiace, s vyznačením príjmu v každom mesiaci. Príklad: Keď podávam žiadosť v novembri je potrebné doložiť výpisy z účtu za august, september a október).
  • 1000 HUF poplatok (platba priamo cez stránku ENTER HUNGARY
  • Ak nie ste majiteľ bytu (ste v podnájme, prenájme) treba mať a doložiť potvrdenie "Befogadó nyilatkozat" vo formáte pdf
  • Ceny elektronických diaľničných nálepiek v roku 2021

   Ceny diaľničných nálepiek - 2021

   Ceny diaľničných e-nálepiek - 2021

   Poplatok za elektronickú nálepku v Maďarsku sa od januára 2021 zdražie o výšku inflácie. Môžete si zakúpiť aj viacej krajov, novinka je aj krajská elektronická známka pre motorky.

  • Cezhraničný home office. Ako zdaniť zamestnancov pracujúcich na home-office?

   Cezhraničný home office. Ako zdaniť zamestnancov pracujúcich na home-office?

   Máte zamestnancov, ktorí sú Slováci, avšak majú bydlisko v zahraničí a pracujú z domu? Alebo pre vás pracuje občan iného štátu? Posielate svojho zamestnanca na služobné cesty do zahraničia? Viete, ako by ste mali týchto zamestnancov zdaňovať?

   Počas obdobia pandémie Covid-19 sa režim home-office stal pre mnohých zamestnávateľov nevyhnutnosťou.

   Viete, ako by sa mal zdaňovať zamestnanec, ktorý má napríklad trvalý pobyt na Slovensku, ale s celou rodinou žije v Maďarsku, kde je zároveň aj daňovým rezidentom a pracuje pre slovenského zamestnávateľa na území Slovenska, pričom občasne chodí aj na služobné cesty do iných štátov?

  • Čo znamená pojem rezident v Maďarsku?

   Čo znamená pojem rezident v Maďarsku?

   Čo znamená pojem rezident v zahraničí?

   Rezident je daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

  • Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

   Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

   Nižšie uvedené platí iba vtedy, keď má dôchodca bydlisko iba v Maďarsku, alebo si necháva zasielať slovenský dôchodok na účet v maďarskej banke.

   Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

   Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

  • Druhá fáza ochranných opatrení v Maďarsku

   Druhá fáza ochranných opatrení v Maďarsku

   Vláda vyhodnotila epidemiologickú situáciu v Maďarsku a doteraz prijaté opatrenia, na základe ktorých dospela k záveru, že pri zachovaní doteraz prijatých opatrení je

   nevyhnutné zaviesť nové ochranné opatrenia zamerané na zníženie počtu koronavírusových ochorení a zaťaženia nemocníc, informovalo Vládne informačné centrum. 

    Opatrenia, ktoré začnú platiť od stredy 11.11.2020 00:00, sú tieto:

  • Farmársky preukaz

   Farmársky preukaz

   Osvedčenia pre poľnohospodárov (farmárov, chovateľov, pestovateľov) tzv. Farmársky preukaz, tj vydávanie, úpravu, validáciu, zmenu, účasť a výmenu karty, zastrešuje Národná poľnohospodárska komora (NAK).  Prvovýrobcovia, rodinné farmy a poľnohospodárske podniky od januára 2021 budú pôsobiť v priaznivejšom prevádzkovom a daňovom prostredí.

   Počas administratívy sa vyžaduje ich osobná prítomnosť, ako aj ich doklady.

  • Kancelária obecného úradu v Rajke bude uzatvorená do odvolania

   Kancelária obecného úradu v Rajke bude uzatvorená do odvolania
   Obecný úrad v Rajke oznamuje, že od 8.3.2021 sa rušia uradné hodiny pre všetkých návštevníkov úradu až do odvolania.  Vybavenie úradných náležitostí bude prebiehať iba elektronickou komunikáciou na nižšie uvedenych emailovych adresach alebo po telefóne.
  • LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁN

   Lakcímkártya

   Vydávajúca krajina: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG • Kategória dokladu: H - doklad o pobyte • Typ dokladu: O - bežný doklad • Číslo verzie dokladu: 10001 • Prvýkrát vydaný dňa: 01/03/2012 • Platný: áno

   Právny status / hlavný účel:

   Doklad potvrdzujúci totožnosť vydávaný štátnym príslušníkom alebo cudzím štátnym príslušníkom oprávnene sa zdržiavajúcim v krajine: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG •

   Oficiálny preukaz, ktorým sa osvedčuje adresa a totožnosť osoby, predkladá sa s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.

   Karta oprávňuje založiť si firmu, živnosť, vybaviť si vodičský preukaz v Maďarsku (výmena ak stratí platnosť Slovenský vodičský preukaz), prepis auta na maďarské ŠPZ, a podobne...

   Občan s pobytom v Maďarsku predkladá toto potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom, táto adresa sa následne zapíše do slovenského občianskeho preukazu.

  • Objednajte sa na Štátny antigénový test COVID-19 (ZADARMO)

   Objednajte sa na Štátny antigénový test COVID-19 (ZADARMO)

   Bývate v Maďarsku? Klinika MEDANTE ponúka pre obyvateľov pohraničia možnosť objednať sa na daný termín, 

   POSTUP pre objednanie na odber

  • Od 4.11. vyhlásená opäť mimoriadna situácia

   Maďarská vláda sa rozhodla pre nepriaznivý vývoj epidémie nového druhu koronavírusu vyhlásiť od polnoci, teda od stredy 4. 11. v krajine opäť mimoriadnu situáciu. Oznámil to v utorok večer premiér Viktor Orbán na videu zverejnenom na Facebooku.

   Od utorňajšej polnoci v zmysle nariadenia vlády platí v Maďarsku zákaz vychádzania od 24.00 h do 05.00 h ráno. Nočné zábavné podniky zatvoria.

   V hromadnej doprave nariadil kabinet v záujme zamedzenia vysokej koncentrácie osôb posilnenie spojov v dopravných špičkách a opäť bude platiť aj bezplatné parkovanie v mestách.

  • Online oškvarkový festival Levél 2021

   Online oškvarkový festival Levél 2021

   Online oškvarkový festival Levél

   Obec Levél vzhľadom na situáciu s Covid 19 vyhlasuje V. ročník online oškvarkového festivalu

   Termín súťaže: 6. február 2021

   Prihlásiť sa môžu tímy zložené z 3 až 4 ľudí.

  • Plánovanie cezhraničného dedenia

   Plánovanie cezhraničného dedenia

   Môžete si vybrať, aby sa vaše dedičské konanie riadilo právnymi predpismi štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom. Vaše dedičské konanie bude prebiehať spravidla pred orgánom (často súdom alebo notárom) v krajine EÚ, v ktorej ste mali naposledy pobyt. Tento orgán bude vo väčšine prípadov v dedičskom konaní uplatňovať svoje vnútroštátne právo.

  • Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí

   Podanie ohlásenia o prechodnom pobyte v zahraničí

   Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR, a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu v mieste trvalého pobytu. V ohlásení uvedie:

   štát a miesto pobytu v zahraničí a

   predpokladanú dobu pobytu v zahraničí.

  • Poplatky advokátom, exekútorom a trovy stanovené právnymi predpismi

   Poplatky advokátom, exekútorom a trovy stanovené právnymi predpismi

   Advokáti (ügyvéd)

   Maďarské slovo „ügyvéd“ zahŕňa advokátov, právnikov, právnych poradcov, právnych zástupcov a obhajcov. Odmena advokátov je vo všeobecnosti stanovená v zmluve uzavretej medzi zúčastnenou stranou a advokátom. Ak nebola dosiahnutá dohoda, stanoví túto odmenu súd podľa zákona (5 % vymáhanej sumy a najmenej 10 000 HUF). Strany môžu požiadať sudcu o stanovenie odmeny podľa zákona, ak nechcú, aby sa odmena uverejnila.

  • Prísne pravidlá pri používaní pyrotechniky a silvestrovských ohňostrojov v roku 2020

   Prísne pravidlá pri používaní pyrotechniky a silvestrovských ohňostrojov v roku 2020

   Používanie silvestrovského ohňostroja v Maďarsku v roku 2020. Maďarská vláda rozhodla, že tento rok zakáže predaj silvestrovskej pyrotechniky. Na základe tejto informácie sa rozvinula diskusia s viacerými závermi:

  • Registrácia na očkovanie COVID-19 v Maďarsku

   Registrácia na očkovanie COVID-19 v Maďarsku

   Ak by mal niekto záujem o registráciu na očkovanie v Maďarsku. Na tejto stránke sa dá registrovať do poradia. Nutné je však mať číslo TAJ: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

  • Roaming, alebo maďarská sim-karta?

   Roaming, alebo maďarská sim-karta?

   Keďže sa do Maďarska sťahujeme možno natrvalo, mali by sme zvážiť, či si do telefónu nekúpime miestnu maďarskú SIM kartu.

   Základné pravidlo znie, že pokiaľ trávite viac času v Maďarsku ako na Slovensku, alebo ak používate svoj mobilný telefón častejšie v roamingu ako na Slovensku, môžete na cestách v EÚ platiť za svoje volania, správy a dátové služby štandardné domáce ceny. To sa považuje za primerané využívanie roamingových služieb.

Reklama

Reklama

Back to top