Lakcímkártya

 • Ako si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  ko si zapísať vašu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  Čo robiť, ak chcete mať zapísanú vašu maďarskú adresu v našom OP

  Najprv si treba položiť otázku prečo - môžeme mať niekoľko dôvodov

 • Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

  Ako vybaviť trvalý pobyt (Lakcím) kartu online?

  Čo potrebujete k bezproblémovému vybaveniu karty?

  • Najprv sa treba zaregistrovať na stránke ENTER HUNGARY
  • Správne vyplniť elektronickú žiadosť na tejto stránke
  • List vlastníctva k nehnuteľnosti - odfotiť a previesť do formátu pdf, *ak nemáte, treba objednať na stránke www.tulajdonilap.eu
  • Občiansky preukaz (v prípade dieťaťa jeho cestovný pas) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • EÚ kartu poistenca (aj v prípade dieťaťa) - odfotiť a previesť do formátu pdf
  • Potvrdenie o príjme (výpis z BÚ za posledné tri po sebe idúce mesiace, s vyznačením príjmu v každom mesiaci. Príklad: Keď podávam žiadosť v novembri je potrebné doložiť výpisy z účtu za august, september a október).
  • 1000 HUF poplatok (platba priamo cez stránku ENTER HUNGARY
  • Ak nie ste majiteľ bytu (ste v podnájme, prenájme) treba mať a doložiť potvrdenie "Befogadó nyilatkozat" vo formáte pdf
  • Aktuálne opatrenia a podmienky vstupu do Maďarska na jednom mieste

   Aktuálne opatrenia a podmienky vstupu do Maďarska na jednom mieste

   Od 4. novembra 2020  platí nariadenie maďarskej vlády č. 478/2020 (XI. 3.) o vyhlásení núdzového stavu, ktorý platí na celom území Maďarska.

   Nariadením maďarskej vlády č. 569/2020 (XII.9) z 9. decembra 2020 sa predlžuje na dobu 30 dní  zákaz vychádzania od  20.00 h do 05:00h s výnimkami (výkon práce, preprava do práce, prepravu z miesta zamestnania do miesta bydliska, ohrozenia zdravia, majetku alebo života a  pod.). Hotely môžu prijímať hostí, ktorí cestujú len na služobné účely, nie za účelom turizmu.  Rekreačné zariadenia budú zatvorené, vrátane múzeí, divadiel, posilňovní (okrem profesionálnych športovcov), plavární, kín a zoologických záhrad. Toto nariadenie bude platiť do 11. januára  2021.

  • Ekonomicky neaktívni našinci v Maďarsku

   Ekonomicky neaktívni našinci v Maďarsku

   Ako občan EÚ máte právo vycestovať na 3 mesiace do ktorejkoľvek krajiny EÚ, ak máte platný preukaz totožnosti alebo pas. Ak sa chcete usadiť v inej krajine EÚ, ale nehodláte tam začať pracovať alebo sa vzdelávať, musíte preukázať, že máte:

  • LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁN

   Lakcímkártya

   Vydávajúca krajina: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG • Kategória dokladu: H - doklad o pobyte • Typ dokladu: O - bežný doklad • Číslo verzie dokladu: 10001 • Prvýkrát vydaný dňa: 01/03/2012 • Platný: áno

   Právny status / hlavný účel:

   Doklad potvrdzujúci totožnosť vydávaný štátnym príslušníkom alebo cudzím štátnym príslušníkom oprávnene sa zdržiavajúcim v krajine: HUN - Maďarsko • MAGYARORSZÁG •

   Oficiálny preukaz, ktorým sa osvedčuje adresa a totožnosť osoby, predkladá sa s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.

   Karta oprávňuje založiť si firmu, živnosť, vybaviť si vodičský preukaz v Maďarsku (výmena ak stratí platnosť Slovenský vodičský preukaz), prepis auta na maďarské ŠPZ, a podobne...

   Občan s pobytom v Maďarsku predkladá toto potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom, táto adresa sa následne zapíše do slovenského občianskeho preukazu.

  • Prehľad platných druhov preukazov a osobných dokladov v Maďarsku

   Prehľad platných druhov preukazov a osobných dokladov v Maďarsku

   Nik síce nemá rád úrady a vybavovačky, no bez potrebných dokladov je to ešte horšie. Na jednom mieste vám prinášame prehľad jednotlivých osobných dokladov, ktoré už máte alebo si ch môžete vybaviť. Už viac ako rok si môžeme zapísať našu maďarskú adresu do slovenského občianskeho preukazu

  • Ščítanie ľudu, kde sa máme sčítať?

   Týka sa nás sčítanie v krajine, v ktorej žijeme. Vaše priznanie sa k slovenskej národnosti pomôže lepšej podpore naších komunít tu v Maďarsku. Okrem toho je potrebné rešpektovať zákonné podmienky. Ak fyzická osoba má vystavenú pobytovú (Lakcím) kartu je sčítanie povinné. 

   Na Slovensku podľa zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021:

Reklama

Reklama

Back to top