exekútor

  • Poplatky advokátom, exekútorom a trovy stanovené právnymi predpismi

    Poplatky advokátom, exekútorom a trovy stanovené právnymi predpismi

    Advokáti (ügyvéd)

    Maďarské slovo „ügyvéd“ zahŕňa advokátov, právnikov, právnych poradcov, právnych zástupcov a obhajcov. Odmena advokátov je vo všeobecnosti stanovená v zmluve uzavretej medzi zúčastnenou stranou a advokátom. Ak nebola dosiahnutá dohoda, stanoví túto odmenu súd podľa zákona (5 % vymáhanej sumy a najmenej 10 000 HUF). Strany môžu požiadať sudcu o stanovenie odmeny podľa zákona, ak nechcú, aby sa odmena uverejnila.

Reklama

Reklama

Back to top