dôchodok

  • Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

    Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

    Nižšie uvedené platí iba vtedy, keď má dôchodca bydlisko iba v Maďarsku, alebo si necháva zasielať slovenský dôchodok na účet v maďarskej banke.

    Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

    Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

Reklama

Reklama

Back to top