dedičstvo

 • Plánovanie cezhraničného dedenia

  Plánovanie cezhraničného dedenia

  Môžete si vybrať, aby sa vaše dedičské konanie riadilo právnymi predpismi štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom. Vaše dedičské konanie bude prebiehať spravidla pred orgánom (často súdom alebo notárom) v krajine EÚ, v ktorej ste mali naposledy pobyt. Tento orgán bude vo väčšine prípadov v dedičskom konaní uplatňovať svoje vnútroštátne právo.

 • Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

  Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

  Nakoľko nám prišlo zopár správ o trampotách s dedičstovom, tak sme pripravili niečo na túto tému testament alias závet...

  Závety (a)

  V maďarskom právnom systéme existujú tri hlavné druhy závetov: závety vo forme notárskej zápisnice, písomné súkromné závety a (ako výnimočný druh) ústne závety [oddiel 7:13 občianskeho zákonníka (Polgári Törvénykönyv)].

Reklama

Reklama

Back to top