Získanie práva trvalého pobytu

Ak ako slovenský občan v EÚ legálne žijete v Maďarsku aspoň 5 rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získate právo trvalého pobytu. Po splnení tejto podmienky môžete požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte. Tento doklad potvrdzuje vaše právo trvalo sa zdržiavať v krajine, v ktorej žijete, bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky.

Ide o iný doklad ako pobytovú kartu (Lakcímkarta), ktorý je povinné v mnohých štátoch. Doklad o trvalom pobyte nie je povinným dokladom.

Môže sa vám však zísť pri styku so správnymi orgánmi alebo pri vybavovaní administratívnych formalít. Orgány od vás už nemôžu požadovať preukázanie toho, že máte zamestnanie, dostatočné zdroje, nemocenské poistenie atď. Podľa skúseností sa to však v Maďarsku deje.

Postup pri žiadosti o vydanie dokladu o trvalom pobyte. KARTA PERMANENTNÉHO POBYTU - PREUKAZ NA TRVALÝ POBYT
ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA
Na získanie dokladu potvrdzujúceho právo trvalého pobytu musíte predložiť dôkaz o tom, že ste v danej krajine žili legálne 5 rokov.
Počíta sa to od dátumu na registračnej karte (tá žltá)

V závislosti od vašej situácie (zamestnanec, SZČO, uchádzač o zamestnanie, dôchodca, študent) budete musieť k žiadosti pripojiť rôzne podporné dokumenty. Mohli by k nim patriť:

platné osvedčenie o registrácii vydané pri vašom vstupe do hostiteľskej krajiny,
dôkaz, že ste v danej krajine žili, napríklad účty za služby alebo zmluvy o nájme,
dôkaz o tom, že ste boli zamestnaní, študovali, boli SZČO, žili z vlastných zdrojov alebo sa uchádzali o zamestnanie, ako napríklad výplatné pásky, bankové výpisy, daňové priznania.
Úrady musia vydať doklad o trvalom pobyte bezodkladne a nesmú vám za tento úkon účtovať viac, ako platia ich občania za vydanie identifikačného preukazu. Cena za vybavenie preukazu je 1500.- Ft.

Tento dokument sa automaticky obnovuje bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky či požiadavky. Jeho platnosť dokladu je bez omedzenia.

Žiadosť treba podať na stránke Enter Hungary

Názov žiadosti v maďarčine: egt-állampolgár és családtagja, Állandó tartózkodási kártya iránti kérelem regisztrációs igazolással rendelkező egt állampolgár vagy tartózkodási kártyával rendelkező egt állampolgár családtagja részére

Podmienky na získanie trvalého pobytu ešte pred uplynutím 5 rokov
V niektorých špecifických prípadoch môžete požiadať o získanie trvalého pobytu ešte pred uplynutím 5 rokov. Overte si, či spĺňate požiadavky.

  • Mal nepretržité bydlisko v Maďarsku viac ako tri roky odo dňa vstupu a po ukončení zamestnania dosiahol vek nároku na starobný dôchodok alebo ukončil pracovný pomer s cieľom predčasného dôchodku.
  • Zdržiaval sa na území Maďarska bez prerušenia dlhšie ako dva roky odo dňa svojho vstupu za účelom vykonávania zárobkovej činnosti a svoju zárobkovú činnosť ukončil pre svoj stav súvisiaci s úrazom alebo so škodou na zdraví, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie.
  • Ak pracovná neschopnosť je dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, na základe ktorých máte nárok na dávky uvedené v samostatnom právnom úkone.
  • Bol zamestnaný v Maďarsku najmenej tri roky, potom je zamestnaný v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zostáva mu však bydlisko v Maďarsku.
  • Ak štátny príslušník EHP získal právo na trvalý pobyt na základe jednej z vymenovaných výhod, osoba s právom na pobyt ako rodinný príslušník má tiež nárok na trvalý pobyt.

Strata práva trvalého pobytu
Právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.
Na vašich rodinných príslušníkov sa vzťahujú rovnaké práva. Aj oni majú právo získať doklad o trvalom pobyte v krajine, kde s vami legálne žili aspoň 5 rokov nepretržite.

 

Čítajte ďalej:

Pilotné objednávanie na antigénové testovanie

Výmena a uznávanie vodičských preukazov v EÚ

Prehľad platných druhov preukazov a osobných dokladov v Maďarsku

Aplikácie ktoré nám pomáhajú

 

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top