Plánovanie cezhraničného dedenia

Môžete si vybrať, aby sa vaše dedičské konanie riadilo právnymi predpismi štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom. Vaše dedičské konanie bude prebiehať spravidla pred orgánom (často súdom alebo notárom) v krajine EÚ, v ktorej ste mali naposledy pobyt. Tento orgán bude vo väčšine prípadov v dedičskom konaní uplatňovať svoje vnútroštátne právo.

Podľa pravidiel EÚ sa môžete rozhodnúť, aby sa vo vašom dedičskom konaní uplatňovali právne predpisy krajiny, ktorej ste štátnym príslušníkom, bez ohľadu na to, či ide o krajinu EÚ alebo nie.

Ak ste štátnym príslušníkom viacerých krajín, môžete sa rozhodnúť pre právny systém ktorejkoľvek z nich.

Rozhodnutie o voľbe právneho systému by ste mali výslovne a jednoznačne uviesť v závete alebo samostatnom vyhlásení. Váš závet (alebo vyhlásenie) sa bude považovať za platný, ak spĺňa náležitosti:

 • krajiny EÚ, v ktorej ste mali naposledy pobyt alebo

 • právnych predpisov vašej krajiny, ktorej ste štátnym príslušníkom, ak sa tak rozhodnete

Kedy môžu orgány odmietnuť uplatnenie práva podľa vášho výberu?

 • Pravidlá EÚ týkajúce sa dedenia sa nevzťahujú na Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Ak sa dediči rozhodnú vysporiadať svoje dedičstvo pred príslušným orgánom v týchto krajinách, vaša voľba rozhodného práva sa nemusí vziať do úvahy. Občania Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva však môžu využívať tieto pravidlá EÚ a rozhodnúť sa pre právny systém v dedičskom konaní podľa svojej štátnej príslušnosti, ak konanie prebieha v inej krajine EÚ ako v Dánsku, Írsku a Spojenom kráľovstve.

 • Príslušný orgán krajiny EÚ, ktorý koná o dedičstve, môže odmietnuť uplatnenie niektorých ustanovení práva vašej krajiny, ak sú v rozpore s miestnym verejným poriadkom. Napríklad orgány by mohli odmietnuť uplatnenie takých ustanovení, ktoré diskriminujú dedičov na základe ich pohlavia alebo toho, či sa narodili v manželstve alebo mimo manželského zväzku. 

Akým právom sa bude riadiť dedičské konanie?

Vnútroštátnym právom, ktoré sa uplatní v dedičskom konaní (či už ide o právo krajiny EÚ, v ktorej ste mali naposledy pobyt, alebo právo vašej domovskej krajiny), sa bude riadiť dedenie celého majetku bez ohľadu na jeho umiestnenie a povahu (hnuteľný – napr. autá, bankový účet aj nehnuteľný – napr. dom).

Toto vnútroštátne právo bude určovať otázky, ako sú:

 • kto sú oprávnené osoby v dedičskom konaní, napríklad váš manželský partner, vaše deti, vaši rodičia,

 • je možné vydediť rodinného príslušníka,

 • mali by byť časti majetku vyhradené určitým osobám, napríklad vašim deťom,

 • mali by byť dary, ktoré ste odovzdali počas života, započítané späť do vášho majetku pred tým, ako sa prevedú na vašich dedičov,

 • presun vlastníctva majetku na dedičov,

 • právomoci dedičov, vykonávateľov vášho závetu a správcov majetku vrátane podmienok predaja majetku a vyplatenia prípadných veriteľov,

 • kto by mal byť zodpovedný za vaše dlhy,

 • ako by sa mal rozdeliť váš majetok medzi dedičov.

Pravidlá EÚ týkajúce sa dedenia neurčujú, pred ktorým orgánom má prebiehať konanie o konkrétnych veciach súvisiacich s dedením, ani ktorý právny systém sa má uplatňovať. Ide napríklad o:

 • dane z dedičstva, ktoré budú musieť zaplatiť vaši dediči,

 • váš občiansky stav: napríklad kto bol vaším posledným manželským partnerom,

 • majetkový režim manželstva alebo registrovaného partnerstva: to znamená, ako by sa mal váš majetok rozdeliť po smrti vášho manželského partnera alebo registrovaného partnera,

 • záležitosti týkajúce sa spoločností: napríklad čo sa stane s podielmi, ktoré vlastníte v určitej spoločnosti.

Ďalej čítajte:

Závet, spoločný závet, dedičská zmluva v Maďarsku

Prehľad platných druhov preukazov a osobných dokladov v Maďarsku

Poplatky advokátom, exekútorom a trovy stanovené právnymi predpismi

 

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top