Európsky zbrojný pas

Európsky zbrojný pas v skratke, umožňuje prenášať zbrane pre účely účasti na šporotvom podujatí alebo poľovačke v inom členskom štáte EU, na to treba mať aj príslušné skupiny zbrojného preukazu, teda D alebo E. Európsky zbrojný pas nie je substitút zbrojného preukazu, ktorý by umožnil držať alebo nosiť zbraň mimo územia SR.

 

 1. Európsky zbrojný pas je verejná listina, ktorá jeho držiteľa oprávňuje pri cestách do iných členských štátov Európskej únie mať so sebou zbraň, ktorá je v ňom zapísaná, a strelivo do tejto zbrane v množstve zodpovedajúcom účelu použitia, ak členský štát Európskej únie, do ktorého alebo cez ktorý cestuje, udelil súhlas na dovoz alebo prevoz tejto zbrane. Vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
 2. Držiteľ európskeho zbrojného pasu môže vyviezť bez predchádzajúceho súhlasu členského štátu Európskej únie pri ceste cez dva alebo viac členských štátov Európskej únie zbraň uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c) alebo dlhú samonabíjaciu palnú zbraň, ktorej zásobník a komora môže pojať najviac tri náboje a strelivo do tejto zbrane na účely výkonu práva poľovníctva alebo zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 a § 7 ods. 1 písm. a) až g) a l) a strelivo do tejto zbrane na účely účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba, ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase a ak preukáže účel svojej cesty; to neplatí pri ceste do členského štátu Európskej únie, ktorý zakázal nadobudnúť do vlastníctva a držať takúto zbraň, alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva alebo držanie podmieňuje povolením. V tomto prípade sa musí vykonať záznam v európskom zbrojnom pase.
 3. Európsky zbrojný pas vydá policajný útvar na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, je vlastníkom zbrane uvedenej v odseku 2 a je držiteľom skupiny D alebo E zbrojného preukazu. Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, číslo a skupinu zbrojného preukazu; k žiadosti pripojí dve fotografie podľa § 17 ods. 2 písm. a).
 4. Ak žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 3, policajný útvar vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; súčasne ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, policajný útvar konanie zastaví.
 5. Európsky zbrojný pas sa vydáva na päť rokov; jeho platnosť môže policajný útvar na základe písomnej žiadosti predĺžiť, najviac však o päť rokov. Na podanie písomnej žiadosti o predĺženie európskeho zbrojného pasu sa primerane použije ustanovenie § 24 ods. 1.
 6. Platnosť európskeho zbrojného pasu zaniká
  a) uplynutím doby jeho platnosti,
  b) oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
  c) zánikom platnosti zbrojného preukazu,
  d) ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
  e) ak obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
  f) ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
  g) ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
  h) dňom vrátenia policajnému útvaru, ktorý európsky zbrojný pas vydal.
 7. Ak zanikne platnosť európskeho zbrojného pasu podľa odseku 6 písm. b), d), e) a f), vydá policajný útvar nový európsky zbrojný pas po predložení dvoch fotografií podľa § 17 ods. 2 písm. a) a zaplatení správneho poplatku s platnosťou podľa európskeho zbrojného pasu, za ktorý sa nový európsky zbrojný pas vydáva.
 8. Držiteľ európskeho zbrojného pasu, ktorého platnosť zanikla podľa odseku 6 písm. a), c) až f), je povinný ho odovzdať policajnému útvaru do siedmich dní odo dňa zániku jeho platnosti. V prípade smrti držiteľa európskeho zbrojného pasu sa postupuje ako pri smrti držiteľa zbrane alebo streliva (§ 60).
 9. Policajný útvar, ktorý európsky zbrojný pas vydal, vyznačí každú zmenu držby zbrane, charakteristiky zbrane, stratu alebo krádež zbrane v európskom zbrojnom pase.
 10. Policajný útvar európsky zbrojný pas zadrží, ak bol jeho držiteľovi odňatý alebo zaistený zbrojný preukaz.

Tlačivo - žiadosť pre Európsky zbrojný pas 

Viac informácií o problematike v maďarčine na stránke polície

Čítajte ďalej:

Vybavujeme TAJ kartu - preukaz sociálneho zabezpečenia

Sociálna poisťovňa môže poistenca na PN skontrolovať aj v Maďarsku

Bydlisko v Maďarsku a práca na Slovensku, ako je to so zdravotným poistením?

 

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top