Cintoríny a ceny za prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v Rajke, Hegyeshalome, Bezenye a Dunakiliti
V Maďarsku je dokopy 4 430 pohrebísk. Najviac z nich je prevádzkovaných samosprávou, ďalšie sú štátne, cirkevné, ale aj súkromné. Príkladom je súkromný cintorín v Budapešti, ktorý prenajíma samospráva. Za tri najdôležitejšie funkcie pohrebiska sa považujú pietna funkcia, pohrebná funkcia a funkcia verejného zdravia. Cintoríny musia byť spravované cez hospodársku organizáciu, alebo združenie, ktoré realizuje pohrebnícku činnosť. Prevádzkovanie cintorínov je veľmi vážna úloha pre samosprávu, nakoľko spravuje všetky prevádzky, ktoré sú spojené s vykonávaním služieb v pohrebníctve. Každý správca cintorína musí zo zákona dodržať rad úloh, na druhej strane môže prevádzkovanie pohrebiska on sám ešte upraviť osobitnými predpismi. Prevádzkovateľ napríklad v prípade sociálneho pohrebu musí zabezpečiť pozostalým na vykopanie hrobu a pochovanie truhly prostriedky nato určené, pričom túto novú úlohu vykonáva bez akýchkoľvek dotácií. Jednou z najväčších prekážok pri prevádzkovaní cintorínov v Maďarsku je fakt, že aj tieto  služby sú zaťažené 27 % daňou z DPH a ide o najvyššiu úroveň DPH spomedzi všetkých členských krajín EÚ. Ak teda príjmy zo správy cintorínov nestačia, prevádzkovateľ je nútený hradiť náklady z iných zdrojov. Ďalším problémom je, že väčšinu nákladov v súvislosti s pohrebom hradí obyvateľstvo, nakoľko je veľmi nízka štátna podpora.
Prišlo nám zopár požiadaviek, že by si tu usadený našinci chceli prepožičať hrobové miesta na miestnom cintoríne v ich bydlisku v Maďarsku. Za tie roky, čo tu býva veľa našich ľudí už bolo zopár pohrebov v okolitých obciach.
Informácie na miestnom úrade, prepožičanie hrobového miesta.. Poplatky v jednotlivých obciach sa výrazne líšia:
       
Hegyeshalom
  • prepožičanie miesta na 25 rokov pre jednomiestny hrob 12.700,- Ft. (cena je na 10 rokov)
  • prepožičanie miesta pre dvojhrob 25.400,- Ft. (cena je na 25 rokov)
  • prepožičanie miesta na 10 rokov, urna v hrobe 7.620,- Ft. (cena je na 10 rokov)
  • prepožičanie miesta na urnovom múre na 15 rokov  95.200,- Ft (cena je na 15 rokov, v cene je jedna pozícia v komplet vybudovanej urnovej stene, len si dáte dorobiť a doplatíte meno u kamenára)       
Rajka
  • prepožičanie miesta na 25 rokov pre jednomiestny hrob 1.270,- Ft. (cena je na 25 rokov)
  • prepožičanie miesta na 25 rokov pre dvojhrob 2.540,- Ft. (cena je na 25 rokov)
Bezenye
  • prepožičanie miesta na 25 rokov pre jednomiestny hrob  5.800,- Ft. (cena je na 25 rokov)
  • prepožičanie miesta na 25 rokov pre dvojhrob  10.160,- Ft. (cena je na 25 rokov) 
Dunakiliti informácie telefonicky: +36 96671033
 
Za zmienku stojí aj internetová stránka miestnych cintorínov: temetoinfo.hu
 
Pri úmrtí príbuzného treba prísť s úmrtným listom na miestny úrad (preklad listu potrebný) aj keď umrie a bude pochovaný na Slovensku, ak umrie v Maďarsku dostane rodina maďarský úmrtný list, miestny úrad potom nahlasuje dedičské konanie pre majetok v Maďarsku.
 
 
Vydávanie urien
Veľkým problémom v Maďarsku je vydávanie urien, nakoľko veľa ľudí si berie urny domov a vôbec ich neumiestňuje na cintorín. Nová legislatíva síce túto možnosť úplne nezrušila, ale zaviedla podpísanie vyhlásenia, v ktorom pozostalý prehlási, že zabezpečí také pietne miesto, aby bolo aj ostatným príbuzným umožnené zabezpečiť zosnulému vzdanie pocty. Ak teda chce blízky príbuzný zobrať urnu do lesa alebo záhrady, musí  v prehlásení špecifikovať jej umiestnenie. Popol môže byť rozdelený a roznesený kdekoľvek na svete, ak si to človek vo svojom závete želal. S urnovým miestom môže disponovať aj viac rodinných príslušníkov.

Sociálny pohreb
Novinkou v maďarskej legislatíve je sociálny pohreb, ktorý vláda Viktora Orbána zaviedla potom, čo pribúdali prípady, keď príbuzní nemali na pohreb. V prípade sociálneho pohrebu hradí štát náklady spojené s pohrebom, samospráva poskytuje hrobové miesto na 25 rokov. Pozostalí síce nemajú žiadne náklady spojené s pohrebom, ale štát ich zároveň zaväzuje k spolupráci. V prípade, že si pozostalí želajú sociálny pohreb, musia oň požiadať samosprávu do troch dní od úmrtia osoby, pričom tá má jeden deň nato, aby zorganizovala pohreb a štát zabezpečil potrebné finančné prostriedky.
 
Čítajte ďalej:

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top