Poplatky advokátom, exekútorom a trovy stanovené právnymi predpismi

Advokáti (ügyvéd)

Maďarské slovo „ügyvéd“ zahŕňa advokátov, právnikov, právnych poradcov, právnych zástupcov a obhajcov. Odmena advokátov je vo všeobecnosti stanovená v zmluve uzavretej medzi zúčastnenou stranou a advokátom. Ak nebola dosiahnutá dohoda, stanoví túto odmenu súd podľa zákona (5 % vymáhanej sumy a najmenej 10 000 HUF). Strany môžu požiadať sudcu o stanovenie odmeny podľa zákona, ak nechcú, aby sa odmena uverejnila.

Exekútori

Výška odmeny exekútora závisí od účelu vydaného exekučného titulu (végrehajtható okirat) (či je účelom vymáhať dlh alebo špecifická exekučná činnosť). Ak sa exekúcia týka vymáhania dlhu (pénzkövetelés behajtása), odmena exekútora je úmerná výške dlhu, ktorý sa vymáha. Ak sa exekúcia týka vyššej pohľadávky, exekútorovi sa platí vyššia odmena. Ak táto služba zahŕňa vykonanie špecifickej exekučnej činnosti (meghatározott cselekmény végrehajtása), odmena závisí od dĺžky trvania tejto činnosti.

Fixné trovy v občianskych súdnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v občianskych súdnych konaniach

V prípadoch prvého stupňa predstavuje odmena (illeték) za súdne konanie 6 % hodnoty pohľadávky (od minimálne 10 000 HUF do maximálne 900 000 HUF). Ak hodnotu pohľadávky nie je možné určiť, zákon stanovuje zaplatenie 6 % fiktívnej sumy.

Súdne trovy/poplatky vždy stanovuje zákon, a to aj v týchto prípadoch:

 • rozvodové konanie (házassági bontóper): 12 000 HUF,
 • konanie v rámci pracovných súdov (munkaügyi per): 7 000 HUF,
 • správne konanie okrem prípadov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a daní (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF,
 • správne mimosúdne konanie (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF,
 • náklady na všeobecné obstarávanie (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • konkurzné konanie: úpadok 50 000 HUF; bankrot 30 000 HUF,
 • v prípadoch týkajúcich sa obchodných partnerstiev bez štatútu právnickej osoby (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): úpadok 25 000 HUF, bankrot 20 000 HUF,
 • arbitráž: 1 % (minimálne 5 000 HUF a maximálne 250 000 HUF). Ak hodnotu pohľadávky nie je možné vypočítať, je odmena stanovená na 10 000 HUF,
 • platobný príkaz (fizetési meghagyás): 3 percentá (minimálne 5000 HUF a maximálne 300 000 HUF).
 • odvolanie: 6 % (minimálne 10 000 HUF, maximálne 900 000 HUF),
 • obnova konania (perújítás): poplatky sa musia znovu zaplatiť,
 • návrh na obnovu konania (felülvizsgálati kérelem): 6 % v prípade rozhodnutí (minimálne 10 000 HUF, maximálne 2 500 000 HUF); v prípade nariadení (végzés) polovica nákladov splatných pri rozhodnutiach (minimálne 7 000 HUF, maximálne 1 250 000 HUF).

Občianske súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Povinnosť zaplatiť súdne poplatky v občianskych konaniach vzniká pri žiadosti o začatie súdneho konania. Súdne poplatky sa preto musia zaplatiť spolu s poplatkom za žiadosť. Ak strana nezaplatí súdne poplatky a poplatok za žiadosť alebo ak zaplatí menej, ako stanovuje zákon, súd ju musí vyzvať, aby po predložení žiadosti zaplatila zostávajúce súdne pohľadávky. Súd musí stranu informovať, že ak nezaplatí súdne poplatky v plnej výške, jej žiadosť bude zamietnutá.

Zaplatenie odmeny advokátovi je založené na dohode medzi účastníckou stranou a advokátom. Odmena exekútorovi sa musí zaplatiť vopred na začiatku exekučného konania.

Fixné trovy v trestných súdnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v trestných súdnych konaniach

V prípade konaní súkromného charakteru vedených v rámci súkromnej žaloby (magánvádas eljárás):

 • poplatok za konanie vo veci obžaloby (feljelentés) je 5 000 HUF;
 • poplatok za podanie odvolania je 6 000 HUF;
 • poplatok za predloženie návrhu na znovuotvorenie prípadu je 7 000 HUF.

Ak občianske súdne konanie (polgári jogi igény) vyplynulo z trestného súdneho konania, platí sa len poplatok za predloženie žiadosti a odvolanie.

Trestné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Fixné trovy v trestnom súdnom konaní sa musia zaplatiť spolu s poplatkom za žiadosť.

Ďalej čítajte:

Cezhraničný home office. Ako zdaniť zamestnancov pracujúcich na home-office?

Sociálna poisťovňa môže poistenca na PN skontrolovať aj v Maďarsku

Sčítanie obyvateľov sa bude v Maďarsku konať od 1. mája do 20. júna 2021

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top