Dôchodcovia. Prečo, ako a v akých lehotách musíte Sociálnej poisťovni preukazovať žitie?

Nižšie uvedené platí iba vtedy, keď má dôchodca bydlisko iba v Maďarsku, alebo si necháva zasielať slovenský dôchodok na účet v maďarskej banke.

Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že daná osoba žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok.

Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

Potvrdenie o žití je potrebné vyplniť, podpísať a pravosť podpisu úradne osvedčiť notárom, resp. spôsobom obvyklým v mieste bydliska alebo po preukázaní totožnosti tlačivo môžete podpísať pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta bydliska. Tlačivo môžete v týchto lehotách dať potvrdiť aj v ústredí alebo pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa budete k týmto dátumom zdržiavať v Slovenskej republike.

Ak vám nebude tlačivo Potvrdenie o žití doručené, nájdete ho na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo tu v slovenčina/angličtina, alebo v slovenčina/maďarčina

Dôchodok vám Sociálna poisťovňa môže vyplácať:

  • na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný,
  • v hotovosti,
  • na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

Na poukazovanie dôchodku na účet v banke do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu dôchodku v tvare IBAN s BIC (SWIFT) kódom banky.

Najčastejšie otázky a odpovede o dôchodku a jeho vyplácaní zo Sociálnej poisťovne pre dôchodcov žijúcich mimo SR.

Na všetky otázky týkajúce sa dôchodku a bývania v zahraničí vám Sociálna poisťovňa odpovie:

  • na telefónnom čísle +421 906 171 931,
  • prostredníctvom formulára pre otázky,
  • pri osobnej návšteve v pobočkách Sociálnej poisťovne,
  • v Informačno-poradenskom centre v ústredí Sociálnej poisťovne v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8.

 

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top