Sociálna poisťovňa môže poistenca na PN skontrolovať aj v Maďarsku

Vďaka zrušeniu hraničných kontrol medzi Slovenskom a susediacimi krajinami schengenského priestoru mnoho občanov Slovenska žije v prihraničných oblastiach Maďarska. Ako sa na takýchto poistencov, ktorí pracujú na Slovensku a teda platia si poistenie na nemocenské poistenie na Slovensku, pozerá v prípade práceneschopnosti a v tejto súvislosti aj s kontrolou liečebného režimu?

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva a o jej trvaní a skončení rozhoduje ošetrujúci lekár. Ošetrujúci lekár na príslušnom tlačive „potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“, vyznačí miesto v Maďarsku, na ktorom sa bude dočasne práceneschopný poistenec počas dočasnej pracovnej neschopnosti zdržiavať. Uvedená adresa nemusí byť nevyhnutne miestom hláseného trvalého pobytu, avšak dočasne práceneschopný poistenec by mal uviesť také miesto, ktoré bude z hľadiska efektivity jeho liečby a dochádzania na kontroly ošetrujúcemu lekárovi a odborné vyšetrenia čo najdostupnejšie.

V prípade, že poistenec má bydlisko v pohraničnej obci za hranicami Slovenska, pričom vzdialenosť uvedeného miesta nesťažuje prístup k zdravotnej starostlivosti na Slovensku, poskytovanej v súvislosti s liečbou choroby, ktorá bola dôvodom uznania PN, ošetrujúci lekár môže na príslušnom tlačive vyznačiť adresu v uvedenej obci ako miesto, kde sa bude poistenec počas dočasnej pracovnej neschopnosti nachádzať.

Aj na tejto adrese v zahraničí je však dočasne práceneschopný poistenec povinný dodržiavať povinnosti dočasne práceneschopného poistenca a poberateľa dávky a kontroly zo strany Sociálnej poisťovne sa na neho vzťahujú aj v Maďarsku.

Povinnosti na „PN-ke“
Okrem zabezpečenia príslušných tlačív, ktoré sú potrebné na zdokumentovanie práceneschopnosti, je pacient povinný počas dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať liečebný režim, ktorý určí ošetrujúci lekár.

Okrem toho je dočasne práceneschopný povinný zdržiavať sa počas trvania PN na adrese, ktorá je uvedená na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak sa rozhodnete zmeniť miesto svojho pobytu, túto zmenu vám musí najskôr odsúhlasiť ošetrujúci lekár. Následne je potrebné novú adresu písomne nahlásiť Sociálnej poisťovni. Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár vám môže povoliť vychádzky.

Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti ste povinní oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Túto povinnosť si musíte splniť do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní, najlepšie zaslaním IV. dielu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne

Osobne máme avízo iba o dvoch kontrolách Sociálnej poisťovne v pohraničí Maďarsku, a to jednu klasickú a jednu dlhodobú "PN-ku"

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top