Bydlisko v Maďarsku a práca na Slovensku, ako je to so zdravotným poistením?

Ak ste zamestnaný na území Slovenskej republiky a teda aj zdravotne poistený, a bydlisko máte v inom členskom štáte, napríklad v Maďarsku či Rakúsku, máte nárok na vecné dávky v plnom rozsahu na území Slovenskej republiky po registrovaní prenosného dokumentu S1 (PD S1), ktorý vystaví príslušná zdravotná poisťovňa aj v inom členskom štáte. V našom prípade oprávňuje na plnú zdravotnú starostlivosť v Maďarsku, teda v štáte svojho bydliska ako je uvedené na "lakcímkarte". 

O formulár S1 sa žiada priamo vo vašej zdravotnej poisťovni. Tento formulár vám schvália iba vtedy, ak uvediete, že chodíte na Slovensko každý týždeň. Toto je veľmi dôležité, inak sa vám môže stať, že dostanete zamietavé stanovisko. Napríklad v Dôvera schválenú žiadosť zašle priamo do maďarskej poisťovne.

Prenosný dokument S1 je určený na krytie nákladov zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu pre poistenca s bydliskom v inom členskom štáte ako je štát poistenia.  Pod pojmom zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu sa rozumie zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci poistenec“musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.

Formulár S1 je bývalý formulár E 106, E 109  – niektoré inštitúcie ho naďalej vydávajú

Nárok na prenosný dokument S1 SK majú osoby:

  • Zamestnanec
  • Cezhraničný zamestnanec
  • SZČO
  • Cezhraničná SZČO
  • Nezaopatrený rodinný príslušník (NRP)
  • Nezamestnaná osoba*

*Nárok na vystavenie PD S1 SK  má poistenec, ktorý je evidovaný na úrade práce a poberá dávky v nezamestnanosti za predpokladu, že nie je registrovaný na úrade práce v štáte bydliska. Ak ste takýmto poistencom, pri požiadaní o PD S1 SK predložte UZP z úradu práce doklad o tom, že poberáte dávku v nezamestnanosti. PD S1 SK je v takomto prípade vydaná na dobu určitú a to max. 6 mesiacov (to zn. iba na obdobie, do kedy je vyplácaná dávka). Ak nepoberáte dávku v nezamestnanosti, nárok na vystavenie PD S1 SK nemáte. V prípade, že Vám PD S1 SK už vystavený bol a dávku v nezamestnanosti prestanete poberať je potrebné bezodkladne o tom informovať zdravotnú poisťovňu. Platnosť PD S1 SK  bude ukončená.

Nárok na PD S1  vzniká aj pre osobu poberajúcu materské ako peňažnú dávku nemocenského poistenia na základe činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovej činnosti.

Obdobie platnosti prenosného dokumentu sa rovná obdobiu nároku na materské. Dňom zániku nároku na materské končí platnosť prenosného dokumentu. Požiadať oň je možné aj v priebehu obdobia poberania materskej. Ak začne osoba opäť pracovať v štáte odkiaľ poberala materskú má nárok na nový PD S1, samozrejme za predpokladu existencie bydliska v inom členskom štáte.

Union: Žiadosť o vystavenie PD S1 SK+ dopísanie Nezaopatreného rodinné príslušníka (NRP) *najlepšie skúsenosti sú v pobočke v bývalom "poluse"

Dôvera: Žiadosť o vydanie EÚ formulára

Informácie v poisťovni VŠZP  Infolinka 0850 003 003 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. *ideálne osobne na pobočke, veľa krát odmietnu cez mail aj telefón

Vzhľadom na skutočnosť, že problematika vydávania EÚ formulárov je veľmi individuálna zistite si u vašej poisťovne čo okrem "lakcímkarty" budete ešte potrebovať, treba si uvedomiť kde máte ekonomické ťažisko záujmov

Dopísanie Nezaopatreného rodinné príslušníka (NRP) do prenosného dokumentu PD S1 SK

O dopísanie NRP do prenosného dokumentu PD S1 SK môžete požiadať formou žiadosti.

K žiadosti je potrebné predložiť rodný list, sobášny list – doklady potrebné na overenie rodinnej väzby a potvrdenie  o pobyte Vašich NRP v Maďarsku.

Po dopísaní NRP do PD S1 SK, nositeľ predloží tento prenosný dokument zdravotnej poisťovni v štáte bydliska. Po potvrdení a zaevidovaní prenosného dokumentu im bude vystavený preukaz poistenca s pečiatkou „EÚ“. Týmto preukazom poistenca „EÚ“ sa budú preukazovať u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v mieste bydliska.

PDS1 pre NRP (E109 SK) - vydáva sa na nositeľa poistenia pre jeho NRP, ktorý má bydlisko v inom členskom štáte.

Príklad:

Otec má bydlisko na území SR, kde je zárobkovo činný a zdravotne poistený. Jeho syn ako NRP má bydlisko v Maďarsku, kde študuje.

V štáte bydliska má NRP nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu ak vyžiada o prenosný dokument S1 SK a zaregistruje si ho v zdravotnej poisťovni v Maďarsku

Po potvrdení a zaevidovaní mu bude vystavený preukaz poistenca EÚ. Týmto preukazom poistenca EÚ sa bude preukazovať u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v mieste bydliska v Maďarsku. 

Príkladov je a bude mnoho, možno by ste nám mohli napísať ako je to práve u vás

 

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top