V členských krajinách Európskej únie v roku 2021 prebehne všeobecné sčítanie obyvateľov. Presný čas, metódu sčítania a obsah sčítacích dotazníkov určuje každý členský štát sám. V Maďarsku podľa vládneho nariadenia o priebehu povinného sčítania bude proces vyplňovania dotazníkov trvať od 1. mája do 20. júna 2021

Dotazník

Nebude anonymný - na začiatku osobné údaje
V prípade odpovedi na nepovinné otázky - národnosť, vyznanie, choroby - dotazník bude anonymizovaný
Bez odpovede na otázku, systém nedovolí postúpiť ďalej
Národnostné otázky - tri - budú tiež na začiatku
Sú síce nepovinné, avšak bez nejakej odpovede dotazník nedokončíte

Aké budú metódy získavania údajov

Možnosť samostatne vyplniť dotazník na internete
Každý obyvateľ dostane poštou osobný kód, s ktorým sa vie sa pripojiť, vyplniť a uzavrieť dotazník
V prípade samostatného vyplnenia osobne nás nevyhľadá komisár
Možnosť počkať komisára a spoločne vyplniť aj v slovenskom jazyku
Elektronický dotazník
Vyplnenie s použitím tabletu

Úlohy ústredného štatistického úradu

Pripraví pravidlá sčítania
Podrobne určí úlohy jednotlivých orgánov
Pripraví a sprístupní informačné materiály
Určí termíny a zodpovedných
Zabezpečí elektronické dotazníky a celkový systém
Vyberie teritoriálneho vedúceho pre každú župu

Úlohy miestneho koordinatóra

Zabezpečí postup a proces sčítania
Vyberie a pripraví sčítacích komisárov a koordinuje ich prácu
Informuje miestne obyvateľstvo o úlohách a postupe sčítania
Po ukončení zbierania údajov skompletizuje dotazníky a zabezpečí ich bezpečné skladovanie
Spolupracuje s miestnymi národnostnými samosprávami pri výbere komisárov
Informuje miestne národnostné samosprávy o úlohách v súvislosti so sčítaním

Úlohy sčítacieho komisára

Osvojí potrebné vedomosti a zloží skúšku ovládania elektroniky
Prevezme preukaz, techniku a pomocné materiály
Navštívi všetkých obyvateľov, ktorí si nevyplnili dotazník na internete
Pozorne a podrobne elektronicky vyplní dotazníky
Pravidelne hlási svoj postup, problémy, odmietnutia
Na konci procesu odovzdá preukaz a techniku

Úlohy nás všetkých

Sledujme informácie o sčítaní
Vyberme si zo svojich radov osoby, vhodné za sčítacieho komisára
Ak nedostaneme včas informačný list, obráťme sa na miestneho koordinátora (notár, alebo ním vymenovaná osoba)
Priznajme si svoju národnosť vo všetkých troch otázkach

Niektoré dôležité termíny

1. marec 2021 - 17. máj 2021 - prípravné obdobie
15. apríl 2021. - poštou doručia všetkým respondentom informačný list o sčítaní (v ňom aj kód potrebný k internetovému vyplneniu dotazníka)
1. máj 2021 - 16. máj 2021 - doba určená k individuálnemu vyplneniu dotazníkov na internete
15. máj 2021 - 20. jún 2021 - komisári pracujú na teréne
21. jún 2021 - 28. jún 2021 - doplnkový súpis

Dôležitosť údajov sčítania majú vplyv na

  • Vplyv systému národnostných samospráv na vývin počtu Slovákov v Maďarsku
  • Efektivita činnosti slovenských národnostných samospráv
  • Bez najmenej 25 Slovákov sa nevypíšu voľby do národnostných samospráv v roku 2024
  • Možnosť založiť národnostné samosprávy v Rajke, Bezenye, Hegyeshalome a všade tam kde podľa sčítania ľudu bude viac ako 25 Slovákov

Účasť na sčítaní občanov a obyvateľov je povinná, každému bude zaslaný kód na adresu v LK

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top