Registrácia auta v Maďarsku a maďarské špz

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ, uplatňujú sa osobitné pravidlá v závislosti od dĺžky vášho pobytu a krajiny, do ktorej sa sťahujete.

Väčšina pravidiel, ktoré platia pre osobné automobily, sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá.

Ak sa sťahujete na dlhšie ako 6 mesiacov

Ak sa do inej krajiny EÚ sťahujete aj so svojím autom, budete ho musieť zaregistrovať do 6 mesiacov odo dňa príchodu do novej krajiny. Ak máte v novej krajine obvyklý pobyt, budete v nej musieť zaplatiť aj dane súvisiace s vlastníctvom auta.

Lehoty na registráciu automobilov sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Na príslušných vnútroštátnych úradoch hostiteľskej krajiny si overte presný termín, aby ste sa vyhli pokute.

Vo väčšine prípadov budete mať 12 mesiacov na to, aby ste si po zmene miesta obvyklého pobytu priviezli do novej krajiny vozidlo.

Ako postupovať, ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ:

 • auto si zaregistrujte,
 • vymeňte si tabuľku s evidenčným číslom,
 • predložte doklad o vlastníctve auta, ako aj doklad, že auto absolvovalo kontrolu technického stavu,
 • zaplaťte v novej krajine poplatky za registráciu auta a cestnú daň.

Ako postupovať pri odchode:

 • auto odhláste,
 • odovzdajte tabuľku s evidenčným číslom,
 • predložte doklad o vlastníctve auta, ako aj doklad, že auto absolvovalo kontrolu technického stavu,
 • podajte žiadosť o vrátenie poplatku za registráciu auta.

Ak ste už zaplatili poplatok za registráciu auta v predchádzajúcej krajine svojho pobytu, je možné, že budete môcť požiadať o jeho vrátenie. V závislosti od krajiny, do ktorej sa sťahujete, budete možno musieť v niektorých prípadoch zaplatiť poplatky dvakrát.

Ak sa sťahujete na obdobie kratšie ako 6 mesiacov

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ na obdobie kratšie ako 6 mesiacov, auto si v nej zaregistrovať nemusíte resp. nemusíte platiť poplatky za registráciu. Môžete mať auto naďalej prihlásené v krajine svojho trvalého pobytu. Je však možné, že budete musieť zaplatiť cestnú daň. Cestná daň sa platí za používanie auta v novej krajine. Odporúčame, aby ste pri vedení auta vždy mali so sebou registračné osvedčenie, doklad o vlastníctve a doklad o trvalom pobyte pre prípad, že vás zastaví policajná hliadka a budete musieť preukázať, v ktorej krajine podliehate zdaneniu.

Ak ste v novej krajine svoje auto nezaregistrovali, nemôžete ho požičiavať ani prenajímať osobám s pobytom v tejto krajine, ak s nimi nie ste vo vozidle. Auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že vo vašej novej krajine nemajú trvalý pobyt.

Overte si presné pravidlá o daniach a poplatkoch súvisiacich s autami v iných krajinách EÚ, ktoré sa týkajú študentovcezhraničných pracovníkov a osôb s druhým bydliskom.

Sankcie a pokuty

Môžete dostať pokutu:

 • ak ste povinní svoje auto zaregistrovať, ale neurobíte tak včas,
 • ak nezaplatíte príslušné dane a poplatky,
 • ak jazdíte s evidenčným číslom z inej krajiny EÚ bez dokladu o pobyte a platnej kontroly technického stavu.

Keď začnete používať vozidlo na vnútroštátnych cestách, musíte zaplatiť dane a poplatky týkajúce sa vozidiel: buď cestnú daň, alebo poplatky za registráciu vozidla aj cestnú daň. Každá krajina EÚ stanovuje, aké dane a poplatky by ste mali zaplatiť, keď pravidelne používate vozidlo na jej území.

V niektorých prípadoch môže výška poplatku za registráciu vozidla byť úmerná obdobiu, počas ktorého používate svoje auto v novej krajine svojho pobytu. Nemôžete byť však viac zdanený ako osoba s pobytom vo vašej novej krajine. V niektorých prípadoch, pri presťahovaní sa z jednej krajiny do druhej, môžete mať nárok na výnimku z platenia poplatku za registráciu vozidla alebo vrátenie poplatku za registráciu vozidla. Pred presťahovaním sa do inej krajiny by ste sa mali obrátiť na vnútroštátne orgány, aby sa predišlo dvojitému zdaneniu.

Výnimky z platenia poplatkov za registráciu vozidla

Vo väčšine krajín EÚ študenti, cezhraniční pracovníci a osoby s druhým bydliskom nemusia platiť poplatky za registráciu vozidla. Je však možné, že budú musieť zaplatiť cestné dane.

Študenti

Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ na účely štúdia alebo vykonávania práce s obmedzeným a stanoveným trvaním, napríklad ako dobrovoľník, môžete používať svoje vozidlo zaregistrované vo vašej domovskej krajine bez toho, aby ste ho museli zaregistrovať vo svojej novej krajine alebo platiť v nej za toto auto dane alebo poplatky. Ako študent musíte byť zapísaný vo vzdelávacej inštitúcii v danej krajine a musíte predložiť platné potvrdenie o zápise. Ak však začnete počas štúdia pracovať, musíte svoje vozidlo v danej krajine zaregistrovať.

Pred tým, ako vycestujete z domovskej krajiny, by ste si mali overiť, aké sú platné pravidlá v krajine vášho študijného pobytu. Je možné, že budete musieť splniť určité administratívne náležitosti alebo osobitné podmienky, aby ste nemali problémy pri policajnej kontrole.

Cezhraniční pracovníci

Je možné, že ako cezhraničný pracovník budete musieť jazdiť na firemnom vozidle, ktoré je zaregistrované iba v jednej z daných dvoch krajín.

Ak používate firemné vozidlo zaregistrované v krajine, v ktorej pracujete, môžete ho používať aj v krajine, v ktorej žijete, a to bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať. Overte si, aké podmienky sa vzťahujú na používanie firemných vozidiel v jednotlivých krajinách EÚ – pravidlá sa môžu značne odlišovať.

Ak na dochádzanie za prácou z vašej krajiny do krajiny výkonu práce používate svoje vlastné auto, musíte ho zaregistrovať a zaplatiť zaň príslušné dane v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.

Osoby s druhým bydliskom

Vo všeobecnosti platí, že nemusíte zaregistrovať svoje vozidlo a platiť poplatky za registráciu vozidla v krajine, v ktorej máte druhé bydlisko alebo rekreačný dom. Ak však trvalo necháte svoje auto v krajine, kde sa nachádza váš rekreačný dom, musíte v nej zaplatiť poplatok za registráciu vozidla, a to aj v prípade, že ste už uvedený poplatok zaplatili vo svojej domovskej krajine.

Ako osoba s prechodným pobytom neplatíte poplatok za registráciu vozidla v prípade, keď:

 • v krajine druhého bydliska žijete kratšie ako 6 mesiacov do roka
 • miesto obvyklého pobytu máte v inej krajine EÚ a máte platný doklad, ktorým to môžete preukázať
 • svoje auto používate výhradne na súkromné účely
 • nepredáte, neprenajmete ani nepožičiate svoje auto žiadnej osobe s pobytom v danej krajine.

Používanie vozidla na verejných komunikáciách

Ako občan EÚ, ktorý sa sťahuje do Maďarska, môžete zahraničnú ŠPZ používať iba po obmedzenú dobu. Potom musíte svoje vozidlo zaregistrovať v Maďarsku (okrem prípadov, ak sa nepoužívajú na verejných komunikáciách).

Ako súkromný užívateľ vozidla registrovaného v EÚ môžete zadarmo využívať rovnaké cesty ako ktorýkoľvek občan Maďarska. Väčšina diaľničných úsekov a ďalších ciest sú spoplatnené cesty . Na ťažké nákladné vozidlá sa vzťahuje všeobecný poplatok za používanie cestnej premávky.

Ak zmeníte svoje bydlisko v Maďarsku, musíte splniť rôzne formality, ktoré sú potrebné pre úspešný proces registrácie vozidla.

Registrácia automobilu v Maďarsku

Ak chcete zaregistrovať vozidlo privezené zo zahraničia (krajina EÚ alebo krajina mimo EÚ), musíte k svojej žiadosti predložiť nasledovné:

 • dôkaz, že vozidlo je kryté povinným poistením zodpovednosti za škodu
 • preukázanie vlastníctva (kúpnou zmluvou alebo faktúrou atď.). V prípade zahraničných zmlúv sa vyžaduje úradný preklad do maďarčiny. Národná prekladová agentúra (pomenovaná ako Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda - skrátene: OFFI) môže vyhotoviť úradný preklad z originálnych dokumentov. Sú k dispozícii na niektorých miestach v Maďarsku. Ich webová stránka je: www.offi.hu/kapcsolat
 • doklad o zaplatení dane z nehnuteľnosti predložením predchádzajúceho osvedčenia o evidencii vozidla časť I a - ak bolo vydané - časť II v origináli (alebo jeho doklad COC pre nové vozidlá)
 • autorizačný dokument (ak existuje)
 • platenie registračnej dane za tie vozidlá, ktoré budú registrované v Maďarsku prvýkrát
 • vyžaduje sa maďarská technická skúška vozidla, aj keď má platnú zahraničnú STK
 • identifikačný dokument klienta.

Pre fyzické osoby:

 • doklad totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz typu karty, pas) a LakcímKarta
 • ak sa postup vykonáva prostredníctvom splnomocnenca: doklad totožnosti splnomocnenca a plná moc.

Pre právnické osoby:

 • podpisový vzor potvrdený notárom alebo kópia podpisového vzoru overená notárom
 • doklad o oprávnení konať v mene spoločnosti
 • doklad totožnosti a LK z fyzickej osoby zastupujúcej spoločnosť
 • v prípade nákladných automobilov s celkovou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony a autobusov je potrebné osvedčenie úradného referenta obce s pôsobnosťou nad registračným orgánom o vhodnom mieste, kde sa bude vozidlo skutočne nachádzať.

Poplatky

Účtuje sa poplatok 6 000 HUF (spolu 12 000 HUF) za:

 • vydanie osvedčenia o registrácii („forgalmi engedély“ - umožňuje uvedenie vozidla na cestu)
 • vystavenie technického preukazu („jármű-törzskönyv“), ktorý je dokumentom vo formáte kreditnej karty

Poplatok za vydanie dočasného osvedčenia o registrácii: 2 500 HUF

Poplatok za vydanie štítku technickej kontroly: 585 HUF

Ďalšie informácie získate na vládnej horúcej linke

Môžu poskytnúť informácie v angličtine a sú k dispozícii nepretržite. Administratívne formality je možné vybaviť na ktoromkoľvek jednotnom kontaktnom mieste (maďarsky: „kormányablak“). 

Viac informácií o miestnych úradoch a ich otváracích hodinách. Lehota na vybavenie žiadosti je 21 dní, ale okamžité vybavenie je možné aj v prípade, že bola žiadosť podaná správne.

Stránku sponzoruje reklama

Reklama

Reklama

Back to top